INFORMACJA DLA WIERNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PRAKTYKI PIĘCIU SOBÓT ORAZ

PIERWSZYCH PIATKÓW MIESIĄCA.

 

      „Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc. Zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać”.

 

(Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski)

ZARZĄDZENIE KS. ABPA ADAMA SZALA DOTYCZĄCE PRAKTYK LITURGICZNYCH W NAJBLIŻSZYM CZASIE W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ.

 

W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, powołując się na regulacje wprowadzone w z dniu 25 marca br. postanawia się: 

I. MSZA ŚWIĘTA.

Wobec trwającej epidemii, przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy świętej (dyspensą są objęte osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji, dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby, które czują obawę przed zarażeniem oraz osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe).

Mając na uwadze ograniczenie zgromadzeń do 5 osób, co dotyczy również uczestników Mszy świętej, zachęcam wszystkich wiernych, by wobec niemożności udziału w celebracjach liturgicz­nych oddali Panu tę wielką ofiarę, jaką przynosi brak Mszy Świętej i uczestnictwa w Stole Eucharystycznym, żyjmy w komunii ze wszystkimi, którzy także z powodu braku kapłanów nie mają przywileju codziennego uczestnictwa w Świętej Ofierze.  Złożenie tej ofiary w bieżącym roku duszpasterskim, w którym w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, będzie wyrazem odpo­wiedzialności za Kościół, troski o siebie i miłości bliźniego. Ufam, że obudzi to także większą tęsknotę za Eucharystią i zaowocuje w przyszłości głębszym jej przeżywaniem. Niech w ramach limitu 5 osób, we Mszy świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję.

Przy okazji zachęcam wszystkich wiernych, by raz jeszcze pochylili się nad materiałami duszpas­terskimi, które kapłani pozostawili podczas ostatniej wizyty kolędowej. Przepisy dotyczące przeżywania Eucharystii stosuje się zarówno do Mszy świętych w dni powsze­dnie, niedziele (również Niedziela Palmowa), jak i uroczystości wielkanocnych, zarówno w stosunku do kościołów parafialnych, jak i filialnych.

 

II. POGRZEBY

Obrzędy pogrzebu należy sprawować według trzeciej formy pogrzebu katolickiego tj. jedynie stacji przy grobie z wydłużeniem jej, o ile okoliczności na to pozwolą, o procesję od bramy cmentarnej. Uczestnikami może być jedynie pięciu przedstawicieli najbliższej rodziny. W obecnej sytuacji, modlitewne czuwanie przy zmarłym ogranicza się do domowej modlitwy w rodzinach. Mszę świętą żałobną z udziałem wiernych należy odprawić w innym terminie. W dniu pogrzebu, kapłan może celebrować Mszę świętą żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

III. KOMUNIA ŚWIĘTA

Należy powstrzymywać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza świątynię, za wyjąt­kiem zanoszenia Komunii świętej w formie wiatyku. Na czas epidemii zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podesz­łym wieku ograniczam do wypadków niebezpieczeństwa śmierci. Ich samych proszę, by przyjmowali Komunię świętą duchową, a swoje choroby, cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji personelu medycznego i służb państwowych. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali i zakładów zamkniętych.

IV. SPOWIEDZ ŚWIĘTA

Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej korzystać, powinni umówić się na niątelefonicznie z kapłanem. Jest ona możliwa w kościołach, kaplicach i innych stosownych miejscach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiej w obecnej sytuacji (…) podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania, należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając  absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję. Warto pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyra­żony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452). Przypominam, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojedna­nia przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość” i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

V. NABOŻEŃSTWA

Wszystkie przepisy dotyczące ilości uczestników w celebracjach liturgicznych należy stosować również do nabożeństw pobożności ludowej (droga krzyżowa, gorzkie żale). Odnosi się to także do całodziennych adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwa jest indywidualna adoracja Pana Jezusa w tabernakulum w godzinach otwarcia świątyń.

VI. SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

W zaistniałej sytuacji informuję, że nie są planowane żadne zewnętrzne uroczystości, związane z przeżywaniem Spotkania Młodych w Niedzielę Palmową, zarówno w kościołach stacyjnych, jak i we własnych parafiach. Zachęcam wszystkich do duchowej łączności z Papieżem Franciszkiem i młodymi całego świata. W indywidualnej modlitwie można skorzystać z materiałów umiesz­czanych na stronie mlodziez.przemyska.pl.

VII. TRIDUUM PASCHALNE

W nawiązaniu do dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „W czasie COVID-19” z dnia 19 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję niniejszym regulacje dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego:

1. Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona przez Metropolitę Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu bez udziału kapłanów i wiernych. Dotychczasowe oleje święte należy używać do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. Po tym okresie poświęcone w tym roku oleje będzie można odebrać w parafii archikatedralnej. Odwołuje się tradycyjne, wspólne życzenia świąteczne i towarzyszące im wręczenie odznaczeń dla osób świeckich czy godności kościelnych.                     

2. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, kapłani mają możliwość celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie w kościele parafialnym, lub w innym odpowiednim miejscu, ale bez udziału wiernych.  Pomija się w tej liturgii procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, a Najświętszy Sakrament powinien być przecho­wywany w tabernakulum. Kapłani, którzy nie mają możli­wości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory.                                                                                                       

3. Kapłani mogą sprawować Liturgię Wielkiego Piątku wyłącznie w kościołach parafialnych. W Modlitwie powszechnej należy dodać następujące wezwanie (po 9, a przed 10): „Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.” Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan modli się: „Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”. Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakra­mentu z zacho­waniem przepisów dotyczących liczby uczestników tak jak podczas Mszy świętej.                                            

4. W Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu. Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim, z zachowa­niem przepisów dotyczących liczby uczestników, tak jak podczas Mszy świętej, może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie Pańskim nie pełnią warty strażacy ani inne służby.                                                                                                                            

5. Liturgię Wigilii Paschalnej, z zachowaniem ograniczenia uczestników do 5 osób, rozpo­czynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie nale­ży zapalić paschał (np. od świecy), jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło Chrystusa” i przejść do Orędzia Wielkanocnego. W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzciel­ne. Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej i nie stosujemy pokropień wodą święconą. Chrzty z uroczystości Zmartwychwsta­nia Pańskiego należy przełożyć na inny czas. Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych w Niedzielę Zmar­twych­wstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać.    

                                        

VII ZGROMADZENIA ZAKONNE

Na mocy wytycznych Stolicy Apostolskiej, postanawiam, aby wszystkie osoby życia konsekro­wanego, przebywające w domach zakonnych na terenie Archidiecezji Przemyskiej, bezwzględnie zachowywały zasadę pozostawania w domu. Dotyczy to najbliższych dni, jak również uroczystości związanych z Triduum Paschalnym. Msze święte i celebracje Triduum Sacrum w kaplicach zakonnych możliwe są jedynie w przy­padku, gdy na terenie domu zakonnego mieszka kapelan, który dotychczas pełnił tę funkcję. W przypadku braku takiego kapłana, zachęca się wspólnoty zakonne, by – podobnie jak wierni świeccy – korzystały z transmisji radiowych i telewizyjnych.

 

VIII. UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, odwołuję wszystkie uroczystości zwią­zane z I Komunią świętą, bez względu na ilość dzieci mających do niej przystąpić w poszcze­gólnych parafiach. Nowe terminy zostaną ustalone we wspólnotach parafialnych, we współpracy z rodzicami dzieci pierwszo­komunijnych, a same uroczystości będą mogły odbyć się dopiero po wznowieniu nauki w szkołach. Rodziców proszę, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygo­towanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, szukajmy Pana Boga i Jego mocy na modlitwie. Powierzajmy ufnie nasz los Bożej Opatrzności i módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Nas samych i całą wspólnotę Kościoła, polecajmy wstawiennictwu Matki Bożej Jackowej, św. Walentego, św. Dobrego Łotra, św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz bł. Jana Wojciecha Balickiego.

W dniu Zwiastowania Pańskiego z serca wszystkim błogosławię

/-/ Adam Szal Metropolita Przemyski

/-/ ks. Bartosz Rajnowski Kanclerz Kurii

 

5 niedziela Wielkiego Postu  29.03.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś Gorzkie Żale o godz. 16.15 z kazaniem pasyjnym. Dodatkowa Msza św. dziś o godz. 18.30.
 1. W piątek Droga Krzyżowa tylko o godz. 17.30.
 1. Codziennie odmawiany jest w kościele różaniec o godz. 20.30, w intencji o powstrzymanie istniejącej epidemii. Gorąco zapraszam wiernych do rodzinnej wspólnej modlitwy.
 1. Ze względu na zmianę czasu na letni, wieczorne Msze św. od jutra będą sprawowane o godz. 18.00
 1. Przyszła niedziela adoracyjna. Ze względu na obecną sytuację, która ogranicza nasz udział we Mszach świętych, nie odbędzie się zamiana tajemnic różańca świętego. Zaleca się, aby w dalszym ciągu odmawiać tę samą tajemnicę różańcową. Nie należy wymieniać tajemnic pomiędzy sobą.
 1. We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 1. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca kwietnia. Spowiedź święta w czwartek i w piątek od godz. 16.30. W piątek po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 20.30. Odwiedziny chorych w domach zostały odwołane.
 1. W sobotę po wieczornej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i kolejne nabożeństwo z racji pięciu pierwszych sobót miesiąca. Tym razem wynagradzać będziemy NSNMP za znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę a nawet odrazę do Niepokalanej Matki.
 1. W kościele znajdują się do nabycia paschaliki (5 zł) oraz baranki (7 zł)

 

Intencje modlitwy na kwiecień:

            Ogólna: Módlmy się, aby wszystkie osoby bedące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką

           Diecezjalna – różańcowa: O doświadczenie Zmartwychwstałego Pana w celebracji Mszy Świętej.

 

Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:

Łukasz Krok z Albigowej oraz Sylwia Cwynar z Handzlówki, zap. I

 

ZARZĄDZENIE

 

W nawiązaniu do apelu Pana Premiera, Episkopatu Polski i ministra zdrowia, w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących przemieszczania się i karami z tym związanymi, od dnia 25 marca Msze święte w naszym kościele będą sprawowane tylko przez samych kapłanów bez udziału wiernych.

Uprzejmie prosimy, aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie za pomocą kamery internetowej.

4 niedziela Wielkiego Postu  22.03.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś Gorzkie Żale (godz. 16.15), w piątek Droga Krzyżowa tylko o godz. 16.30.  Ze względu na ciągle rozwijającą się epidemię i na apel Kościoła, zachęcamy do pozostawania z domu. Tym samym starajmy się ograniczyć nasz udział w kościelnych praktykach. Za pomocą parafialnej kamery internetowej oraz ogólnopolskich mediów bierzmy czynny udział w modlitwie. Zachęca się Parafian do częstej Komunii świętej duchowej.
 1. Codziennie (z wyjątkiem piątków), o godz. 20.30 jest odmawiany różaniec w kościele w intencji o ustąpienie epidemii oraz o Boże błogosławieństwo dla pracowników Służby Zdrowia, innych służb i wolontariuszy. Zapraszamy, aby rodzinnie odmawiać ten różaniec.
 1. Dzisiaj dodatkowa Msza św. o godz. 18.30
 1. We środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dzień Świętości Życia. Szczególnie w obecnym czasie widzimy, jaką wartością jest zdrowie i życie, dlatego modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do jego naturalnej śmierci. Zachęcamy do wstąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00 oraz 17.00
 1. W czwartek liturgiczne wspomnienie świętego Dobrego Łotra, patrona archidiecezji przemyskiej.
 1. W dalszym ciągu módlmy się z głęboką wiarą, aby Pan Bóg w tym trudnym czasie walki z epidemią okazał nam swoje miłosierdzie a Maryja była dla nas Wspomożycielską.

 

 

 

3 niedziela Wielkiego Postu  15.03.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Ze względu z zaistniałą sytuacją epidemii koronowirusa, w odpowiedzi na głos Episkopatu Polski oraz najważniejszych osób w państwie, w trosce o zdrowie własne i bliskich wychodzimy sobie wspólnie naprzeciw potrzebom i w związku z tym w dniu dzisiejszym zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. o godz. 18.30. Ponadto zostają odwołane wszystkie spotkania grup parafialnych. Odwołujemy także wyjazd młodzieży na rekolekcje zamknięte przed sakramentem bierzmowania oraz na Spotkanie Młodych w Niedzielę Palmową.
 1. Zapraszamy do uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem kamery internetowej parafii oraz transmisjach Mszy świętych w ogólnopolskich stacjach: TVP 1 godz. 7.00; 11.00, Trwam: 9.30, Polonia 13.00, Polskie Radio: 9.00, 19.00 oraz Radio Maryja 9.00
 1. Dzisiaj po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu z odśpiewaniem suplikacji. Popołudniowa adoracja, którą zakończą Gorzkie Żale o 16.15.
 1. Codziennie (z wyjątkiem piątku WP), o godz. 20.30 zostanie odmówiony w kościele przed wizerunkiem Matki Bożej Królowej Polski różaniec w intencji o ustąpienie epidemii, do którego zachęcamy w tym samym czasie wszystkie rodziny naszej parafii w domach.
 1. We środę 18 marca, w naszym dekanacie (Łańcut I), rozpoczyna się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Nasza parafia jako pierwsza podejmie tę adorację od godz. 7.30 – 17.00 ora od 17.45 do 20.30. Gorąco zapraszamy następujących Parafian do adoracj:

- od Handzlówki do kościoła, ul Ciemna, Albigowa - Góra (Drabnik): godz. 7.30 – 10.00

- Granica, godz. 10.00 – 12.00

- od restauracji „Stary Młyn” do Honi, godz. 12.00 – 15.00

- Honie, godz. 15.00 – 17.00

- pozostali mieszkańcy, godz. 17.45 – 20.30

 1. W czwartek Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, dzień szczególnej modlitwy za ojców. To dzień imienin ks. abp. seniora Józefa Michalika oraz Ojca św. seniora Benedykta XVI. Solenizantów polecamy w modlitwie. Msze św. o godz. 7.00 i 17.00. Różaniec o godz. 16.30 poprowadzi ADŚ.
 1. W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową po Mszy św. porannej oraz tradycyjnie na godz. 16.30 i 20.00
 1. Na najbliższe dni, które przed nami życzmy sobie pokoju serca i łaski zdrowia. Módlmy się z głęboką wiarą, aby Pan Bóg nam okazał swoje miłosierdzie a Maryja była dla nas Wspomożycielską. Szczęść Boże.

 

Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020

ZARZĄDZENIE

Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS- Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia

nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej,

zarządzam, co następuje:

 

1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się

w naszych kościołach (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wiernych, którzy nie będą uczestniczyćwe wspólnej liturgii, aby poza nią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Stąd polecam duszpasterzom, aby:

- kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

- kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

- przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, o ile o to poproszą.

 

2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego

uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:

- osobom w podeszłym wieku,

- osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

- dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

- osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystającez dyspensytrwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu) oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

3. W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

- - kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny, 

- - wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,

- - przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam, znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy,

b   nie przez podawania rąk,

- - cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

- - należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

- - na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Zalecam roztropność w organizowaniu parafialnych spowiedzi, które będą mogły być zorganizowane w późniejszym terminie.

- - na każdą indywidulaną prośbę penitenta kapłan powinien sprawować sakrament pokuty,

- - rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci,

-   by można było jej używać w domu.

 

4. Również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam:

- - wizytacje Księży Biskupów oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania, 

- - zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie. Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem

      środków społecznego przekazu, a duszpasterzy proszę, by przenieśli je na inny termin, spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,

- - przyjmowanie interesantów przez Sąd Metropolitalny i Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu.

 

5. Proszę, by do 29 marca br. kapłani i wierni sprawy kancelaryjne w Kurii Metropolitalnej w zwykłych godzinach jej funkcjonowania załatwiali telefonicznie (16 678 66 94) lub za pomocą poczty elektronicznej (kuria@przemyska.pl).

 

6. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.

 

7. Ponadto proszę, by kapłani i wierni czerpali wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielali niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Proszę stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne

i epidemiologiczne.

 

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

Z serca wszystkim błogosławię

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI /-/ abp Adam Szal

KANCLERZ KURII /-/ ks. Bartosz Rajnowski

 

 

   2 niedziela Wielkiego Postu  08.03.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś Gorzkie Żale (godz. 16.15), w piątek Droga Krzyżowa (godz. 16.30 oraz 20.00).  Zachęcamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach pasyjnych.
 1. Przeżywamy w dniu dzisiejszym Dzień Kobiet, wdzięczną modlitwą otaczamy dziś wszystkie kobiety.
 1. Dziś składka do puszek na misje święte ad gentes.
 1. We wtorek początek nowenny przed Uroczystością św. Józefa
 1. Zachęcamy ponownie do zapisywania się na beatyfikację Sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
 1. Spotkania grup modlitewnych w nadchodzącym tygodniu:

                czwartek – ODB ora OAZA młodzieżowa (po Mszy św. wieczornej)

                piątek – próba przed Drogą Krzyżową (godz. 19.00)

                sobota – Bielanki (16.00) SPOTKANIE ODWOŁANE

 1. Jutro Msza św. pogrzebowa o godz. 15.00 za + Janinę Falger (różaniec od 14.15)

                                     

Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:

 1. Wojciech Czupryniak oraz Patrycja Wiśniewska, zap. II
 2. Wojciech Leśniak oraz  Adrianna Leśniak, zap. II

 

1 niedziela Wielkiego Postu  01.03.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Żołnierzy Niezłomnych). Kim oni byli? Tworzyli polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. My dziś w modlitwie polecamy tych dzielnych oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zostali okrutnie potraktowani przez wyroki śmierci oraz wyrzucenie ich z własnej Ojczyzny. Dopiero w obecnym czasie doczekali się rehabilitacji w postaci pamięci o nich. Zmiana tajemnic różańca św. Popołudniowa adoracja. Następnie Gorzkie Żale o godz. 16.15 z kazaniem pasyjnym.
 1. W każdy piątek Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godz 16.30 oraz 20.00 (próba o godz. 19.00). Gorąco zachęcamy do brania udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych. (dzieci i młodzież)
 1. W nadchodzącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca marca. Spowiedz święta w czwartek od godz. 16.30, w piątek od 16.00. Po Mszy św. adoracja do godz. 20.00, po niej Droga Krzyżowa. Przed południem odwiedziny chorych.
 2. We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Po Mszy św. spotkanie dla "Matek w modlitwie".
 1. W sobotę kolejne nabożeństwo wynagradzające NSNMP.
 1. W przyszłą niedzielę 8 Marca – Dzień Kobiet.
 1. Za tydzień, w niedzielę składka do puszek na misje święte (ad gentes)
 1. Spotkanie grup modlitewnych w nadchodzącym tygodniu

- ODB – sobota, młodsi i starsi (16.00)

 1. Błogosławieństwo dzieci
 1. Jutro pogrzeb o godz. 14.00 (+Stanisław Sobek)

 

Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:

 1. Wojciech Czupryniak z Albigowej oraz Patrycja Wiśniewska z Puław, zap. I
 2. Wojciech Leśniak z Wysokiej k/ Łańcuta oraz Adrianna Leśniak z Albigowej, zap. I
 3. Damian Górski oraz Dominika Sobek, zap. II
 4. Tomasz Cwynar oraz Klaudia Szal, zap. II      

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA : 23.02.202

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

                   

 1. Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy Tydzień Trzeźwości. Kościół zachęca swoich wiernych do podjęcia abstynencji i modlitwy o trzeźwość, także za uzależnionych oraz ich rodziny. Przy bocznym ołtarzu Matki Bożej znajdują się deklaracje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zachęcamy do wstępowania w szeregi członków cieszących się darem abstynencji.
 1. W nadchodzącym tygodniu przypada Środa Popielcowa.  Wraz z tym dniem rozpoczyna się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę,  pokutne uczynki i czynną miłość względem blizniego mamy się przygotować do Świąt Wielkanocnych. W tym szczególnym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 roku życia) oraz post ilościowy (od 18 do 60 roku życia). Mimo tego przepisu rodzice jednak winni zatroszczyć się, aby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani są jeszcze obowiązkiem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentycznego ducha pokuty (Kan. 1252). Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu wypadają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. W piątki Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii Świętej przed wizerunkiem Ukrzyżowanego Chrystusa modlitwo „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu…”, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Msze św. we Środę Popielcową z posypaniem głów popiołem o godz. 7.00, 9.00 i 17.00.     
 1. W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godz. 16.30 oraz o godz. 20.00             ( prowadzona przez młodzież). W niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym      o godz. 16.15, a po nich Msza Św. o 17.00. Za udział w Drodze Krzyżowej można zyskiwać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Borąco zapraszamy dzieci       i młodzież do udziału w tych nabożeństwach pasyjnych.
 1. Spotkania grup modlitewnych w nadchodzącym tygodniu:

                czwartek – zbiórka dla ministrantów kl. IV - VII (godz. 16.00) oraz lektorów

                piątek – próba przed Drogą Krzyżową (godz. 19.00)

                sobota – ODB (godz. 16.00)

 1. W sobotę po Mszy św. wieczornej miesięczna katecheza parafialna dla kandydatów przed sakramentem bierzmowania (tym razem dla klas: VI – VII). Uczniowie klas ósmych proszeni są na spotkanie formacyjne we czwartek (salka katechetyczna – kl. VIII a. oraz Dom Seniora – kl. VIII b. po Mszy św. wieczornej). 
 1. Ponawiamy zaproszenie dla młodzieży, do wzięcia udziału XXVII Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w dniach: 3 – 5 kwietnia br. w Błażowej (najmłodsi uczestnicy - kl. VIII…). Zgłoszenia grup z dekanatu do 7 marca br. Koszt uczestnictwa w tym spotkaniu wynosi 35 zł + autokar.
 1. Podobną prośbę kierujemy do tych parafian, którzy zamierzają udać się w dniu 7 czerwca na beatyfikację Sł. B. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego do Warszawy.
 1. Intencje modlitwy na marzec:

      Ogólna: Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał                         w jedności

      Diecezjalna - różańcowa: Aby Eucharystia była dla nas źródłem nawrócenia.

 1. Błogosławieństwo dzieci

 

Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:

1. Damian Górski z Krakowa oraz Dominika Sobek z Albigowej, zap. I

 1. Tomasz Cwynar z Markowej oraz Klaudia Szal z Albigowej, zap. I
 2. Tobiasz Laska oraz Karolina Pałuk, zap. II.
 3. Józef Śliż oraz Magdalena Szyszko, zap. II              

VI NIEDZIELA ZWYKŁA : 16.02.2020

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiaj popołudniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. O godzinie 16.30 nabożeństwo z nowenną do św. Jana Pawła II. Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla Akcji Katolickiej.
 1. W sobotę święto Katedry Świętego Piotra Apostoła.
 1. W dniach 3 – 5 kwietnia 2020 r. w Błażowej odbędzie się XXVII Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, na które serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych (w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania), szkół średnich, studentów i wolontariuszy. Zgłoszenia grup z dekanatu do 7 marca br. Koszt uczestnictwa w tym spotkaniu wynosi 35 zł + autokar.
 1. Akcja Katolicka przy naszej parafii organizuje w dniu 7 czerwca br wyjazd do Warszawy na beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Osoby planujące swój udział w tym wydarzeniu proszone są, o zapisywanie się, gdyż chodzi o rezerwację kart wstępu na uroczystości.
 1. Do 25 lutego br, trwają zapisy do Przedszkola Publicznego w Albigowej. Karty zgłoszeń można wybrać bezpośrednio w placówce lub pobrać ze strony internetowej Przedszkola.
 1. Na prośbę Powiatowej Komendy Policji w Łańcucie informujemy , wszystkich mieszkańców Albigowej o natężeniu zjawiska szerzących się oszustw. Ofiarami padają starsze osoby, które oszustom podającym się za członków rodziny, pracowników Poczty Polskiej, czy funkcjonariuszy CBŚ przekazują znaczne sumy pieniędzy. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność w kontaktach z osobami proszącymi o pieniądze.
 1. Błogosławieństwo dzieci.

 

Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby:

Tobiasz Laska z Manasterza oraz Karolina Pałuk z Albigowej, zap. I.

Józef Śliż z Albigowej oraz Magdalena Szyszko z Albigowej, zap. I                  

V NIEDZIELA ZWYKŁA : 09.02.2020

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. We wtorek liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. Jest to zarazem Światowy Dzień Chorego. Modlitwą obejmujemy wszystkich chorych, by mężnie dźwigali codzienne krzyże cierpienia. Msze św. o godz. 7.00 i 17.00. Tym razem nie będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych, gdyż ostatnio był udzielany w czasie misji parafialnych. Przed wieczorną Mszą święta różaniec tradycyjnie poprowadzi Apostolstwo Dobrej Śmierci.
 1. W piątek święto świętych patronów Europy Cyryla i Metodego.
 1. Spotkanie grup w nadchodzącym  tygodniu:

Domowy Kościół, im św. Jana z Dukli – poniedziałek

Ministranci: kl. VI - VIII – czwartek (po Mszy św.)

ODB oraz Oaza młodzieżowa – sobota (15.30)

OAZA starsza oraz chętni do przygotowania D.K. (po Mszy św. wieczornej) 

 1. W przyszła niedzielę składka inwestycyjna.
 1. Błogosławieństwo dzieci.

 

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA : 02.02.2020

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś Święto Ofiarowania Pańskiego upamiętniające ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, zwane Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny. Ofiarowanie Pańskie jest także przeżywane pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej i obchodzone jest 2 lutego. W tym dniu przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez papieża Jana Pawła II. Otaczamy modlitwą wszystkie osoby życia konsekrowanego (zakonnego), pochodzące także z naszej parafii. Po Mszach św. zbiórka do puszek na zakony klauzurowe.
 1. Dzisiaj zmiana tajemnic różańca świętego. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i popołudniowa indywidualna adoracja do godz. 16.30, którą zakończy  nabożeństwo kolędowe. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 1. W poniedziałek liturgiczne wspomnienie św. Błażeja, błogosławieństwo jabłek (jako lekarstwo na choroby gardła).
 1. We środę liturgiczne wspomnienie św. Agaty, błogosławieństwo chleba, wody i soli. Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla Matek w Modlitwie.
 1. W nadchodzącym tygodniu przypadać będą pierwszy czwartek i piątek miesiąca lutego. Spowiedz św. : czwartek od godz. 16.30, piątek od 16.00. Odwiedziny chorych.. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo pierwszopiątkowe i adoracja do godz. 21.00
 1. We środę, po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie rodziców młodzieży klas VIII (tegorocznych kandydatów do sakramentu bierzmowania).
 1. Dziś w Sali Ośrodka Kultury w Albigowej Koncert Noworoczny (godz. 15.00), na który organizatorzy gorąco zapraszają.
 1. Intencje modlitwy na luty:

        Ogólna: Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce                                        przemytników, pozbawionych skrupułów, był słyszany oraz wzięty pod uwagę.

        Diecezjalna – różańcowa: Za chorych, aby w Eucharystii znajdowali umocnienie i              uzdrowienie.

 

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA : 26.01.2020

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś Niedziela Słowa Bożego. Jest ona odpowiednim momentem okresu roku liturgicznego, w którym jesteśmy wezwani do modlitwy o jedność chrześcijan. Pismo Święte wskazuje nam drogę do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności.
 1. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i kolejne nabożeństwo, w którym będziemy wynagradzać NSNMP za bluźnierstwa i zniewagi  przeciw Jej Dziewictwu.
 1. W przyszła niedzielę Święto Ofiarowania Pańskiego. Poświęcenie gromnic. W czasie Mszy św. o godz. 9.00 poświęcenie i rozdanie książeczek do nabożeństwa dzieciom „komunijnym”. Jest to Dzień Życia Konsekrowanego. Modlić się będziemy w intencji osób życia konsekrowanego, szczególnie pochodzących z naszej parafii. Po mszach świętych zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe.
 1. Centrum Kultury Gminy Łańcut oraz Ośrodek Kultury w Albigowej, zapraszają na wystawę „Staropolska Makatka”, która będzie czynna od 27-31.01.2020, godz: 10.00 – 18.00. Wspomniane Ośrodki zapraszają także na Koncert Noworoczny w dniu 02.02.2020, godz. 15.00 do sali OK. w Albigowej.
 1. Dobiegła końca wizyta duszpasterska, zwana Kolędą. Wszystkim Parafianom składamy serdeczne podziękowanie za wspólne bardzo uroczyste i miłe spotkania rodzinne na modlitwie. Za okazaną życzliwość i gościnność Bóg zapłać.
 1. We środę, po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci „komunijnych”.
 1. Spotkanie grup w nadchodzącym  tygodniu:

Domowy Kościół, im św. Jana z Dukli – poniedziałek

Ministranci: kl. IV, V oraz kandydaci – czwartek (godz. 16.00)

Domowy Kościół, im. św. Jana Pawła II

Ministranci: kl. VI, VII, VIII – piątek (po Mszy św. wieczornej)

Bielanki oraz kandydatki – sobota (godz. 16.00)

ODB oraz Oaza młodzieżowa – sobota (po nabożeństwie wieczornym)

 1. W przyszła niedzielę zmiana tajemnic różańca świętego.

 

Ciąg dalszy kolędyII NIEDZIELA ZWYKŁA : 19.01.2020

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś dzień liturgicznego wspomnienia św. Józefa Sebastiana Pelczara. Modlitwą wspieramy naszą archidiecezję wraz z jej Pasterzami. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i popołudniowa adoracja, którą zakończy nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30.
 1. W sobotę święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Po Mszy św. wieczornej miesięczna katecheza dla kandydatów przed bierzmowaniem.
 1. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego. Papież Franciszek zachęca wszystkich wiernych Kościoła do lektury Pisma Świętego. Postarajmy się z naszej strony pozytywnie odpowiedzieć na apel papieża.
 1. Spotkanie grup w nadchodzącym  tygodniu:

ODB – sobota (godz. 15.45),

ministranci i kandydaci – sobota (godz. 11.00


 CIĄG DALSZY KOLĘDY:

23.01. (czwartek) - od godz. 9.00 (przerwa na obrzed pogrzebowy: 14-15.00), następnie do godz. 16.00

24.01 piątek) - od godz. 9.00 - 16.00


NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: 12.01.2020

 

 1. Dziś Święto Chrztu Pańskiego – zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego. Kolędy śpiewamy tradycyjnie do 2 lutego.
 1. We czwartek Nowenna do św. Jana Pawła II
 1. W sobotę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jeśli kto w czasie jego trwania będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność i wezmie udział w zakończeniu Tygodnia, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 1. W przyszłą niedzielę przypada dzień wspomnienia liturgicznego św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. Modlimy się w intencji Archidiecezji Przemyskiej.
 1. W przyszła niedzielę składka inwestycyjna.
 1. Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania opłatkowego, które odbyło się w Uroczystość Objawienia Pańskiego, w Ośrodku Kultury w Albigowej. W sposób szczególny dziękujemy paniom z Koła Gospodyń naszej miejscowości.
 1. Dalszy porządek wizyty kolędowej:

 

Ks. proboszcz:

13.01 – poniedziałek: godz. 9.00 – 19.00 (c.d. za CPN przy rzece, od p. Kuźniar Kazimiery. Od około południa rozpoczęcie ulicy od Handzlówki, p. Cwynar Krzysztof)

14.01 – wtorek: w dniu dzisiajszym kolęda zostaje odwołana ze względu na mocne przeziębiebie duszpasterza. 

 

Ks. wikariusz:

13.01 – poniedziałek: godz. 9.00 – 16.00 oraz 18.00 – 20.00

14.01 – wtorek: godz. 9.00 – 16.00 oraz 18.00 – 20.00

15.01 – środa: godz. 9.00 – 16.00 oraz 18.00 – 20.00

16.01 – czwartek: godz. 9.00 – 16.00 oraz 18.00 – 20.00

17.01 – piątek: godz. 9.00 – 16.00 oraz 18.00 – 20.00

18.01 – sobota: godz. 9.00…..

 

 

II NIEDZIELA  PO NARODZENIU PAŃSKIM

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: 05.01.2020

 

 1. Dzisiaj niedziela adoracyjna, zmiana tajemnic różańca świętego. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja popołudniowa a następnie nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30.
 2. Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego. W czasie każdej Mszy św. gościć będziemy misjonarza ks. dra Jacka Tendeja, który od 2014 roku jest rektorem międzydiecezjalnego seminarium w Port Moresby w Papui-Nowej Gwinei, który wygłosi do nas kazania. Błogosławieństwo kredy i kadzidła. Na Mszy św. o godz. 9.00 zakończenie i podsumowanie „Kolędy misyjnej”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i świętowania z misjonarzem.
 1. Z racji jutrzejszej Uroczystości, po sumie Orszak Trzech Króli, który poprowadzi nas do GOK w Albigowej, gdzie odbędzie się parafialny opłatek.
 1. Dzisiaj na sumie zostaną poświęcone dwie nowe chorągwie wykonane do naszej świątyni ku uczczeniu NSPJ i NSNMP.
 1. W niedzielę Święto Chrztu Pańskiego – zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego.
 1. Dalszy porządek wizyty kolędowej:

 

Ks. proboszcz:

08.01 – środa: 9.00 – 16.30……..18.00 - 20.00 (Honie, od p. Ostrowskiej)

09.01 – czwartek: 12.00 – 16.30 ……. 18.00 – 20.00 (cd od Honi)

10.01 – piątek: 9.00 – 20.00 (od Handzlówki prawa strona - przerwa od 12.15 - 15.00, ze względu na pogrzeb)

11.01 – sobota: 9.00 – 16.00 (od p. Kuśtra - sąsiedztwo sali gimnastycznej SP)

 

Ks. wikariusz:

07.01 – wtorek: 15.30 – 20.00 (zakończono u p. Kuzniara nr 636)

08.01 – środa: 15.30 – 20.00  (zakończono u p. Bartmana nr 569)

09.01 – czwartek: 15.20 – 20.00 (zakończono ul. Ciemna)

10.01 – piątek: 9.00 – 16.00 (zakończono u p. Rajzer M. 977)

NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: 29.12.2019

 

 1. We wtorek zakończenie Roku Pańskiego 2019. Po południu Msza św. o godz. 16.00, po niej nabożeństwo dziękczynne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zapraszamy do udziału.
 1. We środę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2020. Jest to zarazem światowy Dzień Pokoju. Za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdz” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Niedzielny porządek Mszy świętych.
 1. W najbliższym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca stycznia. W piątek odwiedziny chorych. Od godz. 16.00 spowiedz święta. Po Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 21.00
 1. W sobotę po wieczornej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo z racji pierwszych sobót miesiąca. Wynagradzać będziemy NSNMP za bluźnierstwa przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu,
 1. Pan organista wyraża wdzięczność i podziękowanie za możliwość przekazania opłatków rodzinom naszej parafii.
 1. Składamy serdecznie podziękowanie wszystkim kolędnikom misyjnym - dzieciom z naszej parafii, które także w tym roku (w dniach: 27 – 28.12), podtrzymując piękną tradycję kolędowania mogły zanieść do naszych domów prawdę o Bożym Narodzeniu. We wspomnianej akcji charytatywnej wzięło udział 110 dzieci i młodzieży oraz 17 opiekunów. Efekt kolędy jest imponujący, zebrano ofiarę w kwocie 15.370,00 zł. Ofiara w całości zostanie przeznaczona na misje święte. Wszystkim rodzinom, które mogły ugościć kolędników, ich rodzicom oraz opiekunom składam Bóg zapłać.
 1. W przyszłą niedzielę na sumie zostaną poświęcone dwie nowe chorągwie wykonane do naszej świątyni ku uczczeniu NSPJ i NSNMP. Anonimowemu darczyńcy Bóg zapłać.
 1. Dzisiaj różaniec o godz. 16.15 za + Helenę Balawejder.
 1. Dalszy program wizyty kolędowej:

 

 

Ks. proboszcz:

30.12 – poniedziałek: godz. 9.00 – 16.00 (od Delikatesy Centrum + trzy bloki)

31.12 – wtorek: 9.00 – 12.00 (czwarty blok + 5 kolejnych domów)

02.01 – czwartek: 9.00 – 20.00 (ok. 30 domów)

03.01 – piątek: 9.00 – 19.00 (ok. 25 domów)

04.01 – sobota: 9.00 – 18.00 (ok. 25 domów)

 

Ks. wikariusz:

30.12 – poniedziałek: godz. 9.00 – 12.00 oraz: 15.00 – 20.00 (od osiedla ok. 25 domów)

31.12 – wtorek: 9.00 – 14.00 (ok. 20 domów)

04. 01 – sobota: 9.00 – 16.00 (ok. 25 domów)

 

 

IV  NIEDZIELA  ADWENTU : 22.12.2019 -OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Jutro rocznica święceń biskupich ks. abp. Adama Szala, a we wtorek – dzień jego imienin.
 1. We wtorek Wigilia Narodzenia Pańskiego.  Roraty rano o godz. 7.00. Wieczorem tradycyjnie zasiądziemy do stołu wigilijnego i połamiemy się opłatkiem. Gorąco zachęcamy, by temu wydarzeniu sprzyjała głęboka atmosfera życzliwości i modlitwy. Wieczerzę wigilijną rozpocznijmy wspólną modlitwą, czytaniem Pisma św. (Łk 2,1-14) i śpiewem kolęd. O godz. 24.00 zapraszamy na uroczystą Mszę św., zwaną „Pasterką”.
 1. We środę Uroczystość Narodzenia Pańskiego można uzyskać odpust zupełny za przyjęcie w pobożnym usposobieniu przez radio i telewizję błogosławieństwa papieskiego „Urbi et Orbi”. Zachęcamy do pięknego, rodzinnego świętowania. Mszy św. popołudniowej o 17.00 nie będzie.
 1. W czwartek, święto św. Szczepana, pierwszego Męczennika.  Niedzielny porządek Mszy świętych. Po każdej Mszy św. poświęcenie owsa pod zasiew. Na Mszy św. o godz. 9.00 rozesłanie kolędników misyjnych. Kolędowanie odbywać się będzie w dniach: 27 - 28.12, w godzinach 10.00 - 13.00
 1. W piątek święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. Po Mszy św. wieczornej błogosławieństwo wina. Obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów miesnych.
 1. W sobotę,  święto św. Młodzianków, męczenników. Po Mszy św. Błogosławieństwo dzieci. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 całe rodziny.  Prosić będziemy Rodzinę Nazaretańską  o liczne łaski dla rodzin z naszej Parafii.
 1. W niedzielę święto Świętej Rodziny.
 1. Program wizyty kolędowej zostanie podany podczas ogłoszeń w uroczystość Św. Szczepana

 

 

III  NIEDZIELA  ADWENTU : 15.12.2019 -OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiaj III niedziela Adwentu, niedziela radości. Popołudniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30. Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla Akcji Katolickiej.
 1. W poniedziałek Nowenna do św. Jana Pawła II
 1. Od wtorku (17.XII), wchodzimy w drugą część adwentu.  Przygotowujemy  się bezpośrednio do Uroczystości Bożego Narodzenia.
 1. We czwartek, o godz. 19.00, w budynku plebanii odbędzie się roczne spotkanie z Radą Duszpasterską.
 1. Z racji trwających spowiedzi świętych w parafiach naszego dekanatu, Msze św. roratnie w naszym kościele będą odprawione w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o godz. 17.00, natomiast w piątek i sobotę o 18.00 o godz.
 1. W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitww intencji rodzin. Prosić będziemy Boga o Jego łaskę dla rodzin naszej parafii na czas przygotowania i przeżywania zbliżających się świąt.
 1. Wszystkim wiernym składam serdeczne Bóg zapłać za udział w parafialnych misjach świętych. To wdzięcznością obejmuję całą społeczność Szkoły Podstawowej w Albigowej na czele z Dyrekcją, za jednoczesny udział rekolekcjach szkolnych.
 1. Są jeszcze do nabycia świece na stół wigilijny.          

 

 

II  NIEDZIELA  ADWENTU : 08.12.2019 -OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

 

 1. Od wczorajszego wieczora jako wspólnota parafialna trwamy w świętych ćwiczeniach misyjnych. Korzystając z tego czasu łaski, podążajmy za głosem Boga oraz za głosem własnego prawego sumienia. Zachęcamy do systematycznego uczestniczenia we wszystkich misyjnych spotkaniach.
 1. Dzisiaj w Kościele Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  Na mszy św. o godz. 9.30 dzieci pierwszokomunijne otrzymają medaliki. Prosimy, aby rodzinnie wraz z dzieckiem wziąć udział w tym ważnym dla niego wydarzeniu. W godzinach: 12 - 13 „Godzina Łaski”. Matka Boża objawiając się 8 grudnia 1947 roku pielęgniarce Pierinie Gilli Montichiari we Włoszech powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i dla ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliznich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”. Nie zmarnujmy tej zachęty i propozycji, jedynej godziny w całym roku i przyjdźmy do kościoła, by wspólnie przeżyć tę chwilę.
 1. W poniedziałek (09.12), od godz. 10.00 odwiedzimy w domach tych chorych parafian, których nie odwiedzamy na I piątki miesiąca. Prosimy, by dzisiaj zgłaszać ich w zakrystii. Jutro po mszy św. wieczornej udamy się procesyjnie na cmentarz parafialny i tam zostanie poświęcony nowy krzyż cmentarny.
 1. We środę o 16.30 Droga Krzyżowa. Msza św. popołudniowa o godz. 17.00. Prosimy, aby wierni przynieśli ze sobą do kościoła krzyże.
 1. We czwartek spowiedz święta misyjna i zarazem przedświąteczna. Przed południem: 10.00 – 12.00 oraz po południu: 15.00 – 17.15.
 1. Od poniedziałku do środy w naszej Szkole Podstawowej jednocześnie odbywać się będą rekolekcje szkolne.

 

 

I  NIEDZIELA  ADWENTU : 01.12.2019 -OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

 

 1. W liturgii Kościoła dzisiaj rozpoczynamy Adwent. Tym samym nowy rok duszpasterski 2019/2020. Praca duszpasterska w tym roku będzie się skupiała wokół hasła: „Wielka Tajemnica Wiary”. Przed nami trzyletni cykl tej prawdy. W roku pierwszym skupimy się na Eucharystii, która daje życie. We wszystkie dni Adwentu z wyjątkiem niedziel i uroczystości będzie sprawowana Msza św. o Matce Bożej, zwana roratnią o  godz. 17.00. Dzieci zapraszamy z lampionami. W tegorocznym adwencie będzie nam towarzyszyła osoba Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 1. Dzisiaj zmiana tajemnic różańca świętego. Popołudniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo o godz. 16.30, a po nim Msza święta.
 1. Święty Mikołaj zaprasza w najbliższą środę (04.12.), na godz. 18.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Albigowej. W tym roku nawiązał on współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich, „Stowarzyszeniem dla Albigowej” oraz Parafią. Zechce odwiedzić wszystkie dzieci, a szczególnie te, które wykazują się na co dzień piękną postawą.
 1. We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Spotkanie dla Ruchu Matek w Modlitwie.
 1. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota m-ca grudnia. W piątek spowiedz św. od godz. 16.00 dla tych, którzy korzystają z I piątków m-ca. Adoracja do godz. 21.00, którą zakończy Apel Jasnogórski. Przed południem odwiedziny chorych.
 1. W najbliższą sobotę 07.12, br, w naszej parafii rozpoczną się Misje Parafialne. Potrwają one do czwartku 12.12, br. Poprowadzą je: ks. prałat dr Andrzej Skiba z Sanoka oraz ks. Krzysztof Szczepański z Kosiny (dla dzieci). Zarówno misjonarzy, jak i siebie wzajemnie polecajmy Duchowi Świętemu. To wydarzenie od środy poprzedzi triduum. Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich Parafian do wzięcia czynnego udziału w tych ważnych wydarzeniach liturgicznych. Jednocześnie w dniach trwania misji świętych (poniedziałek – środa), odbędą się w Szkole Podstawowej rekolekcje szkolne.
 1. W sobotę rozpoczęcie cyklu nabożeństw pięciu pierwszych sobót miesiąca aż do maja przyszłego roku. Przez to nabożeństwo wynagradzać będziemy pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi:

- bluźnierstwa przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu,

- bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,

- bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznanie w Niej Matki ludzi,

- znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę              

  a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,

- obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.

 1. W tym tygodniu na cmentarzu parafialnym zostanie zamontowany nowy krzyż, który poświęcimy w czasie misji świętych.
 1. Nasza świątynia została wyposażona w kamerę internetową. Urządzenie to pozwoli nam brać udział we wszystkich nabożeństwach liturgicznych na żywo. Szczególnie dedykujemy je tym parafianom, którzy z różnych względów (szczególnie zdrowotnych), nie mogą brać udziału w życiu liturgicznym parafii, szczególnie podczas misji parafialnych.

 

Dzisiaj jest

sobota,
04 kwietnia 2020

(95. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4022525